Yttrande

Yttrande från boende längs vägen Råssmark, Råssmäte och Axeryd

Dnr: 258-8361-2014

Behovet är att sänka hastigheterna

Samtliga yttranden som Länsstyrelsen har begärt in har samma åsikt, den vägsträcka där vi har begärt hastighetssänkning eller hastighetsdämpande faktorer bedöms som en typisk 70-väg. Det kan mycket väl vara riktigt. Problemet är att en stor majoritet av förbipasserande bilar inte håller denna hastighetsbegränsning. Vårt förstahandsyrkande om hastighetssänkning ska snarare ses som ett förslag till åtgärd för att sänka hastigheterna till rimliga med hänsyn till den rådande trafik- och boendesituationen. Därför vänder vi oss emot dessa yttranden som enbart hanterar vägens nuvarande utformning och kopplingen till vägens hastighetsbegränsning. Ingen av yttrandena hanterar kärnproblemet - att hastigheterna på vägen upplevs som mycket högre än vad hastighetsbegränsningen tillåter och vad som är lämpligt med hänsyn till omgivningen.

Vi hänvisar därför till vår ansökan, där vi i första hand ville ha en hastighetsnedsättning som en åtgärd för att om möjligt sänka hastigheterna på vägen. I andra hand ville vi ha hjälp med hastighetsdämpande åtgärder, återigen för att sänka hastigheterna på vägen. Yrkandet handlar därför inte enbart om att byta siffror på skyltar utan om att det finns ett stort behov att sänka de reella hastigheterna på framförda fordon.

Trafikanternas beteende och vägens rakhet är problemet

Vägen är speciell till sin utformning. Den är rak och saknar naturliga hastighetsdämpande faktorer. En motorvägskänsla verkar infinna sig hos många trafikanter och detta påverkar hur bilisterna agerar på denna väg. Hastigheterna är mycket höga och man anpassar sig inte alls till om det finns barn, gående, rullstolar eller djur på vägen. Eftersom vägen saknar vägrenar så finns det helt enkelt ingenstans att ta vägen när bilarna kommer i hög fart. Detta har lett till ett flertal incidenter. Vi har tyvärr inte rapporterat dessa till polisen, men kommer fortsättningsvis att göra detta.

Invändningar mot inkomna yttranden

Vi boende längst vägen upplever att vi har stora problem. Hastigheterna på vägsträckan är mycket höga. Det gör att vi känner oss otrygga i vår boendemiljö. Ingen av de svarande intressenterna har innan sina yttranden vidtagit någon åtgärd för att konstatera om detta problem existerar eller inte. I liknande ärenden på andra platser har det åtminstone genomförts en hastighetsmätning för att konstatera om det föreligger ett verkligt problem eller inte. Yttrandena hanterar därför inte själva sakfrågan - att en stor del av bilisterna inte anpassar sin hastighet till varken till hastighetsbegränsning eller till eventuella risker och andra påverkansfaktorer längs vägen.

Man hänvisar istället till 3 kap. 14 § i Trafikförordningen (1198:1276), där ansvaret läggs på den som framför sitt fordon att anpassa sin hastighet till vad trafiksäkerheten kräver. Att denna lag inte uppfylls har vi otaliga bevis på, vilket vi beskriver i vår ansökan. Det handlar alltså om ständiga lagöverträdelser och att trafikanternas beteende är under all kritik. Om denna lag hade fungerat så hade vi inte heller behövt någon generell hastighetsövervakning på landets vägar, vilket inte heller är fallet. Den tar inte heller hänsyn till hur de boende uppfattar trafiksituationen. Denna väg är ett tydligt exempel där det behövs kompletterande åtgärder för att hålla hastigheterna på en lämplig nivå.

 

Flera av yttrandena hänvisar också till att det inte finns hus vid vägen. Detta stämmer inte med verkligheten. Längst den aktuella vägsträckan har 16 av 28 fastigheter sin tomtgräns i direkt anknytning till vägen. Flera av dessa fastighetsägare måste utföra arbetsmoment i direkt anslutning till vägen och har också sina utfarter i direkt anslutning till tomten. Konsekvenser som stenskott, buller, kollisioner och farliga väjningssituationer uppkommer regelbundet. Detta är riskfaktorer som vi inte upplever att bilisterna tar hänsyn till och som medverkar till att sätta människor i fara.

Tranås kommuns VA/Gatuavdelning avstår att yttra sig eftersom vägen finns utanför tätbebyggt område. Samtidigt bedömer Barn- och utbildningsnämnden i Tranås kommun väg 982 som trafikfarlig då man i princip beviljar samtliga elever skolskjuts även om det är kortare avstånd till skola än vad Tranås kommuns skolskjutsreglemente medger.

I ett av yttrandena anges att vägen skulle vara 5,8 meter bred. Det kan inte uteslutas att den på sina ställen skulle kunna vara så bred men vi har också uppmätt så smala bredder som 4,2 meter mellan streckmarkeringarna och 4,8 meter mellan diken. En avsevärd skillnad som i allra högsta grad påverkar trafiksäkerheten vid möten mellan olika trafikslag.

Frågor

Vi vill ha svar på följande frågor:

 Om nu vägen bedöms som en lämplig 70-väg - vilka möjligheter finns att vidta åtgärder så att hastigheterna på framförda fordon sänks?

 Är det vi som bor längst vägen som bär ansvaret att driva frågan om säkerhet för de boende eftersom övriga inblandade intressenter enbart beaktar bilförarnas perspektiv?

Möjligheten till dialog i liknande ärenden kan förbättras

Målet med den initiala ansökan hade möjligen tydliggjort vi boende hade beretts möjligheten till bättre dialog på plats. Ett konkret förbättringsförslag i framtida handläggning är att stämma möte med berörda intressenter i god tid (mer än 1 vecka som var fallet denna gång) vid en på förhand bestämd tid och plats. Undertecknad hade inte tid att delta på besiktningen p.g.a. den snäva framförhållningen. Trots att flera grannar höll utkik så såg de inte till varken länsstyrelsen eller andra intressenter på angiven tid och plats. 3

Ytterligare beskrivning av rådande trafiksituation:

Vi som bor längst vägen hävdar fortfarande att det finns stora problem längst vägen och dessa måste lösas för att vi ska kunna känna oss säkra där vi bor och verkar.

Här följer några exempel på situationer som följer av vägens speciella beskaffenhet och belägenhet i förhållande till omgivande fastigheter:

*Vägen som mötesplats för olika trafikslag

 

Bilden visar en vanlig mötessituation och man ser hur smal vägen är på sina ställen – 420 cm mellan streckmarkeringarna, 480 cm mellan diken.

*Vägen som mötesplats för olika trafikslag

Bilden visar en vanlig mötessituation vid vägen. Vi som återfinns på bilden är alla boende och trafikanter längs vägen – barn, djur, rullstolsburna och bilar.

*Vägen som del av fastighet

Bilden visar en fastighet längs vägen med delad gårdsbild där husen ligger på ena sidan vägen och ladugården på den andra.

*Vägen som arbetsplats

Bilden visar en vanlig trafiksituation med tunga lantbruksmaskiner kombinerat med personbilstrafik. Observera att det inte går att mötas på aktuellt vägavsnitt.

*Vägen som del av tomt

Bilden visar en fastighet längs vägen som har sin parkeringsplats på ena sidan vägen (vit bil) och huset på den andra (rött hus).

*Vägen som arbetsplats i direkt anslutning till tomt

Bilden visar en fastighet längs vägen där arbetsmoment och fastighetsunderhåll måste utföras i direkt anslutning till väg. 9

*Utfarter med dålig sikt.

Råssmark 2015-08-04

Carin Wallin

Representant för de boende i Råssmark, Råssmäte och Axeryd

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)